KODEKS ETYCZYNY 

Definicje: 

 • Trener –osoba prowadząca szkolenie, seminarium, trening (definicja merytorycznie  zgodna ze Słownikiem pojęć szkoleniowych PIFS). 
 • Trener freelancer –osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie  prowadzenia szkoleń. 
 • Proces szkoleniowy –zorganizowane działanie, prowadzone w określonym miejscu i  czasie, według określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem  jest dostarczenie wiedzy i/lub doskonalenie, ćwiczenie umiejętności, kompetencji  uczestników (definicja zaczerpnięta ze Słownika pojęć szkoleniowych PIFS). 
 • Uczestnik szkolenia –osoba biorąca udział w szkoleniu a niebędąca trenerem. 
 • Klient –firma lub organizacja, której właściciele/pracownicy/współpracownicy/partnerzy biznesowi biorą udział jako  uczestnicy w szkoleniu prowadzonym przez Trenera.  
 • Firma Szkoleniowa/Firma –firma, która realizuje szkolenia na zlecenie klienta. Firma  może zatrudniać Trenerów na etat, umowy cywilno-prawne i/lub współpracuje z  Trenerami freelancerami. 

Zasady ogólne: 

 • Naczelną wartością dla Trenera jest dobro i rozwój zawodowy Uczestników szkolenia. 
 • W swojej pracy Trener osiąga cele szkoleniowe, dbając przy tym o dobro Uczestnika,  zapewniając mu fizyczne bezpieczeństwo i komfort psychiczny.  
 • Trener dąży do osiągnięcia możliwie najwyższej jakości, bez względu na to, w jakim  kontekście organizacyjnym pracuje, kto jest odbiorcą jego czynności jaki jest jego  osoby-sty stosunek do tej osoby/osób czy organizacji. 
 • Postępowanie Trenera powinno pozytywnie wpływać na wizerunek i reputację  zawodu Trenera, a także –przez przestrzeganie i propagowanie zasad Kodeksu – budować społeczne uznanie dla zawodu Trenera.  
 • Trener dba oswój ciągły rozwój zawodowy, zwiększając swoje umiejętności z zakresu  warsztatu trenerskiego oraz obszarów merytorycznych, z których prowadzi szkolenia.  
 • Trener respektuje prawa autorskie i pokrewne odnoszące się do ćwiczeń, metod,  prezentacji i narzędzi opracowanych przez jakiekolwiek inne osoby/organizacje (w  szczególności w zakresie objętym postanowieniami prawa autorskiego).  
 • Trener ma prawo ustalić z Klientem, Firmą Szkoleniową przed rozpoczęciem projektu  szkoleniowego zasady współpracy, współuczestnictwa w szkoleniu i wykorzystania  materiałów szkoleniowych.  
 • Trenerowi nie wolno nawiązywać żadnych intymnych relacji z Uczestnikami podczas  szkolenia. 

Relacje Trenera z innymi Trenerami: 

 • Relacje zawodowe z innymi Trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i koleżeństwie, wynikającymi ze wspólnych wartości i celów oraz odpowiedzialności  zawodowej wobec Klientów i Uczestników szkoleń. 
 • W przypadku pracy w parze/większej grupie Trenerów, Trener kieruje się  następującymi zasadami:  

Współodpowiedzialności. 

uznaje wspólną odpowiedzialność za proces szkolenia i osiągnięcie celów  uzgodnionych z Klientem i Uczestnikami, 

jest aktywnie obecny i współpracuje w uzgodniony sposób na sali/w miejscu  szkolenia, 

uznaje swoją odpowiedzialność za powierzony mu obszar szkolenia z jednoczesną gotowością do włączenia do współpracy innego Trenera w sposób i na zasadach wcześniej uzgodnionych. 

Szacunku. 

odnosi się z szacunkiem do innych Trenerów, 

nie podważa autorytetu innych Trenerów publicznie i w rozmowach  kuluarowych, 

okazuje szacunek do pracy innych Trenerów – stosowanych metod i sposobu  realizacji celów szkolenia. 

Uczciwości. 

jest uczciwy wobec innych Trenerów, nie przypisuje sobie ich zasług i nie  zrzuca na nich odpowiedzialności za porażki i trudności powstałe podczas  szkolenia, 

w przypadku zauważenia zachowań innego Trenera odbiegających od  uzgodnionego programu, zagrażających jakości szkolenia lub naruszających  postanowienia niemniejszego Kodeksu, Trener powinien przekazać swoje  obserwacje i uwagi temu Trenerowi w formie uczciwej, poufnej informacji  zwrotnej. 

 • Trener nie powinien wypowiadać się publicznie w sposób deprecjonujący lub  podważający kompetencje innych Trenerów, jeśli nie posiada lub nie chce ujawnić  dowodów na ich działalność sprzeczną z interesem Klienta, Firmy Szkoleniowej lub  Uczestników szkolenia. 
 • Trener jest zobowiązany udzielić informacji zwrotnej na temat pracy innych Trenerów  na ich prośbę. Informacja ta powinna być przekazana w sposób rzetelny, rzeczowy i  konstruktywny, z zachowaniem zasad poufności i prywatności 

Współpraca trenera z Firmą Szkoleniową: 

Trener ma obowiązek: 

 • Zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane pozyskane w trakcie współpracy z  Firmą Szkoleniową. Ich ujawnienie może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego  uzgodnienia. Nie dotyczy to informacji publicznych (dostępnych na stronie  internetowej Firmy, w materiałach konferencyjnych, publicznych wypowiedziach  członków Firmy). 
 • Dołożyć wszelkich starań, aby zachować dobre imię Firmy Szkoleniowej i nie narazić  jej na straty finansowe.  

Relacje Trenera z Firmą Szkoleniową powinny opierać się na następujących zasadach:  

 • Trener, współpracując z Firmą Szkoleniową, występuje u Klienta jako jej przedstawiciel  na uzgodnionych z Firmą Szkoleniową zasadach.
 • Trener ma prawo w działaniach marketingowych przekazywać informacje o zrealizowanych przez niego szkoleniach z podaniem nazwy Klienta i Firmy  Szkoleniowej, dla której pracował. 
 • Podczas realizacji szkolenia Trener ma obowiązek pracować według metodyki i z wykorzystaniem materiałów Firmy Szkoleniowej, chyba że strony ustalą inaczej.  
 • Trener ma prawo do ochrony własności intelektualnej w zakresie materiałów,  prezentacji i ćwiczeń własnych wykorzystanych do szkolenia. 
 • Firma Szkoleniowa nie może bez zgody Trenera wykorzystywać winnych projektach  materiałów opisanych w powyższym paragrafie. 

Współpraca Trenera z Klientem: 

 • Trener powinien być rzetelny i uczciwy w realizacji wszystkich etapów procesu  szkoleniowego. 
 • Obowiązki i prawa Trenera w zakresie realizacji szkolenia obejmują: 

Dbałość o rzetelne wykonanie usługi szkoleniowej, o efektywny transfer  wiedzy i umiejętności, realizację uzgodnionych w u mowie celów i osiągnięcie  rezultatów z uwzględnieniem jedynie dobra Klienta i Uczestników szkolenia. 
Dbałość o interes Klienta, jednak jedynie w zakresie zapewniającym fizyczne i  psychiczne bezpieczeństwo i dobro Uczestników szkolenia. 
W przypadku, gdy działania pracowników Klienta niebędących Uczestnikami  szkolenia zaburzają proces szkoleniowy (utrudniają osiąganie celów), Trener  ma obowiązek zwrócić uwagę Klientowi na skutki jego działań oraz zadbać o komfort i bezpieczeństwo Uczestników szkolenia.  

 • Trener ma prawo oczekiwać i uzyskać od Klienta wszelkich informacji mających  potencjalny wpływ na przebieg szkolenia i postawę Uczestników (na przykład  ogłoszone decyzje organizacyjne, ważne procesy realizowane w organizacji, wzajemne  podległości służbowe między Uczestnikami i inne). 
 • Trener ma prawo i obowiązek uzgodnić z Klientem w formie słownej i/lub pisemnej  zasady realizacji procesu szkoleniowego i przestrzegać tych uzgodnień, co w szczególności dotyczy: 

Warunków realizacji kontraktu (cel szkolenia, terminy, wynagrodzenie za  wykonaną pracę, materiały, obecność na sali osób niebędących Uczestnikami  szkolenia) 

Poufności informacji na temat Klienta nabytych w trakcie procesu szkoleniowego,  a dotyczących bezpośrednio Klienta, nawet gdy nie jest to zastrzeżone żadnymi  warunkami czy umowami. 

Niewykorzystywania szkolenia do innych celów wewnętrznych Klienta (na przykład  przekazywania informacji na temat indywidualnych zachowań Uczestników). 

Relacje Trenera z Uczestnikami szkolenia: 

 • Trener jest zobowiązany do udzielania prawdziwych informacji na temat siebie, celów  i metod realizacji szkolenia oraz treści merytorycznych będących jego przedmiotem. 
 • Podczas szkolenia Trener jest zobowiązany do: 

Podtrzymywania i umacniania poczucia własnej wartości i godności Uczestników oraz do wyrażania szacunku wobec każdej z osób znajdujących się  na sali szkoleniowej.

Dotrzymywania ustaleń kontraktu szkoleniowego zawartego z Uczestnikami na  początku szkolenia oraz wszelkich obietnic składanych Uczestnikom w jego  trakcie. 

Udzielania na prośbę Uczestników rzetelnej, rzeczowej i konstruktywnej  informacji zwrotnej na temat ich działania zasad poufności i prywatności. 

Trenerowi nie wolno: 

Przekazywać nikomu żadnych informacji o konkretnych Uczestnikach szkolenia  bez ich zgody. Dotyczy to w szczególności indywidualnych zachowań podczas  szkolenia, wyrażanych poglądów i opinii oraz sposobów realizacji ćwiczeń i zadań. 

Stosować świadomie jakiejkolwiek formy manipulacji, dzięki której miałby  uzyskiwać osobiste korzyści kosztem i bez wiedzy Uczestników. 

 • Trener ma prawo do przerwania szkolenia lub wyłączenia z niego Uczestników, którzy  swoim zachowaniem (na przykład agresywne postępowanie wobec innych  Uczestników lub Trenera, nadużycie alkoholu, nagminne używanie słów obraźliwych,  personalne ataki słowne itp.) utrudniają innym Uczestnikom udział w szkoleniu lub  osiąganie jego celów. Zawsze w takim przypadku Trener ma obowiązek bezzwłocznie  poinformować Klienta o podjętej decyzji i podać jej uzasadnienie. 

Umowa poufności z trenerami 

1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 1. przekazywane oraz udostępniane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, niezależnie od  formy (ustnie, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób) dotyczące w szczególności  konfiguracji urządzeń, spraw, planów działalności lub przedsięwzięć Zamawiającego  związanych z realizacją lub przedmiotem umowy podstawowej,  

 1. wszelkie rozmowy prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron, w związku z realizacją  umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.  


2.  

 1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w  jakiej zostały  mu przekazane,  
2) niewykorzystywania do celów innych, niż wykonywanie umowy podstawowej  Informacji  Poufnych, do których dostęp posiadać będzie Wykonawca, w związku z realizacją  umowy podstawowej, 
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich  Informacji  Poufnych, do których dostęp posiadać będzie Wykonawca, w związku z realizacją  umowy podstawowej w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy,