Regulamin szkoleń 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Weronika Kachel  Microblading and PMU 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w  szkoleniach organizowanych przez Weronika Kachel Microblading and PMU, ul. Główna  103B, 43-100 Tychy NIP 6282223598, REGON 366294334 (zwanym dalej „Organizatorem”). 

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia: 

 • Uczestnik szkolenia – osoba biorąca udział w szkoleniu a niebędąca trenerem  
 • Zgłoszenie – rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi  elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe  Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew.  faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową  Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) 

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą  Organizatora i niniejszym regulaminem oraz że je akceptuje. 

Spis treści: 

 1. Organizator szkolenia 
 2. Informacje ogólne 
 3. Uczestnik szkolenia 
 4. Oferta szkolenia 
 5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych 6. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy 
 6. Zmiana terminu szkolenia 
 7. Zmiana wykładowcy 
 8. Cena szkolenia i warunki płatności 
 9. Rabaty 
 10. Reklamacje – skrót 
 11. Przetwarzanie danych osobowych 
 12. Polityka prywatności – skrót 
 13. Zasady uczestnictwa w szkoleniach 

1.Organizator szkolenia 

Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia jest Weronika Kachel  Microblading and PMU z siedzibą: ul. Główna 103B, 43-100 Tychy 

2.Informacje ogólne 

Szkolenia skierowane są do Osób chcących nabyć bądź rozwinąć swoją wiedzę, umiejętności  oraz kompetencje.

3.Uczestnik szkolenia 

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Organizatora jest każda osoba, która bierze  udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości  20% wartości szkolenia na podany numer konta najpóźniej 7 dni przed szkoleniem albo  dokonuje zapisu przez Bazę Usług Rozwojowych najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem  szkolenia (dopuszcza się zapis dzień przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku  wcześniejszego kontaktu telefonicznego). Wpłacając zadatek bądź dokonując zapisu przez  BUR Uczestnik akceptuje regulamin. 

4.Oferta szkolenia 

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin  oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie  https://weronikakachelpmu.com/szkolenia/ 

lub  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/lista?id=55382&UslugaDostawcaSearch %5Bstatus%5D=2 

Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze  przed rozpoczęciem szkolenia – chyba że określona jest ona w opublikowanym  harmonogramie 

 1. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych 
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej: 

W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników,  zastosowanie mają przepisy BHP i PPO. 

 • Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych: 

Trener realizujący usługę ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z  przedstawicielem firmy, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych  problemów możliwie jak najszybciej. 

Przedstawiciel Organizatora ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z  Uczestnikami szkolenia w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków  do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej. 

 • Choroby lub inne sytuacje losowe powodujące nieobecność prowadzącego usługę bądź niemożliwość jej realizacji: 

Prowadzący usługę zawiadamia Organizatora o nieobecności natychmiast  po uzyskaniu takiej informacji. 

Organizator usługi, o ile jest to możliwe, zapewnia zastępstwo. Osoba zastępująca  prowadzącego usługę musi posiadać wymagane kwalifikacje, umiejętności,  predyspozycje i przygotowanie do przeprowadzenia zastępstwa usługi  oraz informacje o grupie i realizowanym programie. 

Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia zastępstwa na wskazaną usługę,  Organizator usługi informuje uczestników o odwołaniu usługi. Informacja o  odwołaniu jest przekazywana Uczestnikom drogą mailową za potwierdzeniem  odbioru lub drogą telefoniczną.

W oparciu o rozmowę z Uczestnikami danej usługi, Organizator ustali nowy  termin dla całej grupy, indywidualny termin dla danego Uczestnika lub zwróci  wpłaconą kwotę po potwierdzeniu rezygnacji. 

W przypadku odwołania szkolenia Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez  Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę  szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe). 

6.Rezygnacja z udziału w szkoleniu 

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn  informując szkołę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest  zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zaliczka za wpłacone szkolenie nie podlega  zwrotowi. 

W przypadku opłacenia całości wynagrodzenia Organizatora na 3 dni przed rozpoczęciem  usługi i podjęcia przez Kursanta decyzji o rezygnacji z udziału, Organizator nie zwraca  dokonanych wpłat za usługę. 

W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w usłudze w trakcie jej trwania, Organizator  nie zwraca dokonanych wpłat za usługę. 

7.Zmiana terminu szkolenia 

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub  telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot zaliczki.  Uczestnik szkolenia po akceptacji harmonogramu szkolenia nie może dokonać zmian w  godzinach lub dniach szkolenia. W przypadku opuszczenia dnia szkoleniowego przez  uczestnika, placówka nie dokonuje zwrotu kosztów/godzin dydaktycznych za opuszczony  dzień. 

8.Zmiana wykładowcy 

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez  uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku  odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie  może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika. 

9.Cena szkolenia i warunki płatności 

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty i  dyplomy. Nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i innych kosztów poniesionych przez  uczestników w związku ze szkoleniem. 

10.Rabaty 

Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz  nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. 

11.Reklamacje 

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7  dni od daty zakończenia szkolenia. 

Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia  skargi/reklamacji stanowiącym za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub  doręczona osobiście do siedziby firmy. 

Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach  wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może  ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych. 

Pełna procedura składanie reklamacji znajduje się w siedzibie podmiotu. 

12.Przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie  przez Weronika Kachel Microblading and PMU swoich danych osobowych w celu organizacji i  przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych  Osobowych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781) 

13.Polityka prywatności – skrót 

Polityka prywatności dotycząca przeprowadzania szkoleń. 

 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych  Uczestników szkoleń organizowanych przez Weronika Kachel Microblading and PMU  
 • Administratorem danych osobowych lub w skrócie Administratorem jest Weronikę  Kachel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą WERONIKA KACHEL  MICROBLADING AND PMU z siedzibą w Tychach, ul Główna 103B, NIP: 6282223598,  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Szkoleń są  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj.  przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie  danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub  możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi).  Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub  pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i  nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych  czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową  lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 • Pełna treść polityki prywatności dostępna jest w POLITYKA PRYWATNOŚCI WERONIKA  KACHEL MICROBLADING AND PMU 

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

 • Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych  reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym  imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami/  Kursantami. 

 • Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów/Kursantów przez Administratora to  w szczególności: 

składanie zamówienia w Sklepie Internetowym /podpisanie umowy i regulaminu na  przeprowadzenie szkoleń. Podstawa prawna – niezbędne do wykonania umowy  sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa  świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane te  dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. 

 • W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również,  niektóre dane osobowe podane przez Klienta/Kursanta w ramach korzystania z  funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług,  jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient/Kursant korzysta z usług, inne dane  niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej  szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed  roszczeniami w postępowaniu przed Sądami i innymi organami państwowymi. 
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w  związku z zawieranymi umowami sprzedaży czy przeprowadzenia szkoleń oraz także  świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego 

Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą 

 • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO. 

Klient/Kursant ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił  

Administratorowi. 

Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody. 

Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez  Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta  Sklepu Internetowego/Kursanta biorącego udział w szkoleniu, może jednak  uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być  jedynie świadczone za zgodą. 

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO. Klient/Kursant ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator  przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing  produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych  funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu  Internetowego, oraz badanie satysfakcji Klienta/Kursanta. 

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub  usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Klienta/Kursanta na  przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. 

Jeżeli sprzeciw Klienta/Kursanta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał  innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane 

Klienta/Kursanta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient/Kursant  wniósł ten sprzeciw. 

 • Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym – podstawa prawna art. 17  RODO. 

Klient/Kursant ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich lub  niektórych danych osobowych. 

Klient/Kursant ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli: a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały  zebrane, lub w których były przetwarzane; 

 1. Klient/Kursant wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Klienta/Klienta  były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 
 2. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach  

handlowych czy marketingowych; 

 1. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z  

obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie  

Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega; 

 1. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług  społeczeństwa informacyjnego. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu  lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować, niektóre dane osobowe w  zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego  przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu  podlega. 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO. Kursant biorący udział w szkoleniach/Klient Sklepu Internetowego ma prawo  do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego  żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z  których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym  żądaniem. 

Kursant biorący udział w szkoleniach/Klient Sklepu Internetowego ma prawo  do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących  sytuacjach: 

 1. przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator  ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia  

poprawności tych danych; 

 1. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient/Kursant nie  żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania; 
 2. gdy dane osobowe Klienta/Kursanta przestały być niezbędne do celów, w  których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne  

Klientowi/Kursantowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas  ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu  na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności 

Klienta/Kursanta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator,  przetwarzając dane Klienta/Kursanta. 

 • Prawo dostępu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO. 

Klient/Kursant ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy  przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Klient/Kursant ma prawo: a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

 1. uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub  

kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie  

przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o  

prawach przysługujących Klientowi/Kursantowi na mocy RODO  

oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle  

danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o  

profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z  

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

 1. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
 • Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO. Klient/Kursant ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania  jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów  przetwarzania, Klient/Kursant ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych  danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora. 
 • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO. Klient/Kursant ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,  administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego/Kursant biorący  udział w szkoleniach ma także prawo żądać, by wskazane jego dane osobowe zostały  przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to  możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Klienta/Kursanta  w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym. 
 1. W przypadku żądania przez Klienta/Kursanta spełnienia jego  powyższych praw, Administrator ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to  niezwłocznie. 
 2. Klient/Kursant ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania  oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji  przysługujących mu uprawnień. 
 3. Klient/Kursant ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii  standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty  elektronicznej Administratora. 
 4. Klientowi/Kursantowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy  prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 
 2. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. 
 

14 .Zasady uczestnictwa w szkoleniach 

 • W pierwszym dniu usługi wymagane jest przybycie 15 min przed planowanym rozpoczęciem w celu podpisania dokumentów, niezbędnych do uczestnictwa w usłudze. 
 • Brak punktualnego przybycia na wyznaczoną przez harmonogram godzinę rozpoczęcia usługi i nie uprzedzenie telefonicznie Organizatora o spóźnieniu, będzie skutkowało niedopuszczeniem do usługi. 
 • Uczestnik przyjeżdża do miejsca organizacji usługi na własny koszt i własną odpowiedzialność, oraz pokrywa koszty swojego pobytu.
 • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć  dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3,  telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora. 
 • Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na  potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim. 
 • Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym  poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem. 
 • Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających,  zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego  trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników  szkolenia. 
 • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym  uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych  zwrotów. 
 • Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów  zagrażających bezpieczeństwu innych osób. 
 • Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia kursu jest wystawienie pozytywnej  opinii przez trenera po weryfikacji wiedzy merytorycznej i praktycznej Uczestnika.